Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.

Hodnocení cizích jazyků

Souhrnná stupnice - stručný popis hlavních jazykových úrovní dle
Společného evropského referenčního rámce

Cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština,španělština, ruština, italština, latina) jsou na našem gymnáziu učeny ve skupinách podle úrovně znalostí a dovedností, tempo výuky tedy vychází z individuálních možností studentů, kteří tvoří danou skupinu.
Abychom odrazili tyto rozdíly jazykové úrovně jednotlivých skupin v hodnocení, používáme ke klasifikaci stupnici Společného evropského referenčního rámce. Žáci tak dosahují jednotlivých jazykových úrovní s tím, že tato úroveň je dále hodnocena známkou (1 - 5).

Příklad:
Jaroslav Novák.....Německý jazyk.....1/A1
(student prospěl na výbornou v jazykové úrovni A1 - úrovně popsány níže)


Začátečník
  • A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

  • A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby


Středně pokročilý uživatel
  • B1 Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

  • B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností


Vyspělý uživatel
  • C1 Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

Tento dokument ve formátu pdf