Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg, 132kB
stredocesky_kraj.png, 12kB

Projekt IKAP II


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu CZ: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
Název projektu EN: Implementation of the regional action plan II in Central Bohemian Region
Zkrácený název projektu: IKAP II Středočeského kraje


Anotace projektu: Projekt je zaměřen na implementaci opatření v Krajském akčním plánu vzdělávání II Středočeského kraje s cílem zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území kraje, a to zejména v oblasti rozvoje matematické, čtenářské, jazykové, digitální a finanční gramotnosti; podpory polytechnického vzdělávání a rozvoje rovných příležitostí ve vzdělávání. Důraz bude kladen na rozvoj a podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování a sdílení zkušeností vč. Jejich implementace.

¨
Předpokládané datum zahájení: 1.7.2020
Předpokládané datum ukončení: 30.6.2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36


Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na potřeby definované v rámci tvorby KAP II a ŠIKK:
  • Potřeba vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, které bude probíhat ve spolupráci se zaměstnavateli a povede ke zvyšování kvality odborného vzdělávání a kariérnímu růstu učitelů.
  • Potřeba modernizace odborných učeben a dílen ve vybraných školách a modernizace jejich vybavení.
  • Nedostatek motivačních aktivit, zejména soutěží v odborných dovednostech žáků v podporovaných učebních oborech.Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Středočeském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem vzdělávání II v kombinaci s podporou rozvoje kvalitního kariérového poradenství, a tím zvýšit šance absolventů na uplatnění se na trhu práce.

Specifické cíle:

- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v polytechnickém vzdělávání.
- Propojit polytechnické vzdělávací aktivity SŠ se ZŠ a MŠ.
- Podpořit systém polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ a pro žáky 1. až 3. tř. ZŠ.
- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencím a jazykovému vzdělávání aj.
- Rozvíjet kompetence pedagogů prostřednictvím vytvoření sítě spolupracujících škol a umožnit aktivní spolupráci školám v oblasti modernizace výukových metod.
- Vytvořit pracovní skupiny pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik apod. (tzv. pedagogické kabinety).
- Implementovat nově získané kompetence ve výuce.
- Rozvinout spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na ZŠ a SŠ a síťování všech klíčových subjektů v oblasti kariérového poradenství.
- Podpořit uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce.
- Snížit nerovnost ve vzdělávání.
- Podpořit modernizaci vybavení škol.
- Zvýšit úroveň kompetencí pedagogů v oblasti inkluze.
- Rozšířit ICT vybavení škol a školských zařízení a konektivitu.
- Podpořit rozvoj digitální gramotnosti žáků, studentů i pedagogů.
- Poskytnout individuální podporu nadaným žákům SŠ.
- Nastavit systematickou podporu dětí se SVP ve vybraných školách.
- Ověřit systémový přístup na školách s vyšší koncentrací dětí s odlišným sociokulturním zázemím.Celkový finanční podíl Příjemce a Partnera na Projektu činí:
  1. Příjemce: 140 826 377,94 Kč
  2. Partner: 604 204,00 Kč (GJP)

Logo_IKAP.jpg, 44kB
Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg, 131kB