Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


logo

Dotkněme se budoucnosti


Charakteristika projektu
předloženého do výzvy MŠMT č. 51


1. Název projekt
Dotkněme se budoucnosti – CZ. 1.07/1.3.00/51.0018

2. Typ projektu
individuální projekt ostatní

3. Operační program/oblast podpory
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

4. Předkladatel projektu
T-E-V Pardubice, s. r. o. – IČ - 20785878.

5. Cíl projektu
Cílem projektu "Dotkněme se budoucnosti" je zajistit prostřednictvím odborného týmu lektorů další vzdělávání pracovníků partnerských škol a školských zařízení, a přispět tak ke zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků těchto škol v oblasti využití ICT ve výuce. Dalším úkolem je připravit ve školách dostatečné technické zázemí. Projekt je koncipován tak, aby splnil podmínky ministerské výzvy a efektivně navázal na dosavadní zkušenosti partnerů s využíváním technologií ve výuce: jedná se zejména o výchozí identifikaci stávajících problémů, a dále stanovení strategie na pomoc dané škole. V rámci odborných seminářů a konzultací tak budou poskytnuty potřebné informace a řada nových podnětů, které do budoucích let přinesou podstatné zefektivnění výuky.

6. Cílové skupiny:
• ředitelé a ICT metodici základních, speciálních a středních škol,
• pedagogičtí pracovníci základních, speciálních a středních škol.

7. Celkové způsobilé výdaje projektu: 16 449 161,52 Kč

8. Partneři projektu (celkem 38 partnerů s finančním příspěvkem):
partner, tedy škola Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, obdrží z dotace částku 296 480 Kč na zařízení a na osobní výdaje spojené s činností koordinátora.

9. Přínos projektu pro partnera:
• Vedoucí pracovníci budou podrobně obeznámeni s pravidly vypisování VŘ a zajišťování technologií pro školy dle požadavků    stanovených zákonem.
• Bude poskytnuta podpora pro odpovědného pracovníka, v jehož kompetenci je zajištění fungování školní IT infrastruktury:    tedy potřebné know-how s doporučeními, jak dále postupovat s integrací ICT do výuky s ohledem na efektivnost a    udržitelnost.
• Pedagogičtí pracovníci se v rámci seminářů zaměří na prohloubení a upevnění svých schopností využívat technologie nejen v přípravě na výuku, ale také v přímém vyučovacím procesu se žáky.
• Poskytnuty budou individuálně zaměřené vzdělávací programy, respektující podmínky ŠVP.
• Vzdělávání vedené prezenční formou přímo na škole a využívání novodobé formy dovzdělávání prostřednictvím e-learningu.
• Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe pedagogů mezi partnerskými školami prostřednictvím online platformy.
• Zajištění koordinátora projektu z prostředků projektu.
• Vybavení školy mobilními dotykovými zařízeními v počtu účastníků, kteří se zavázali k účasti na vzdělávání.

10. Předpokládaná doba realizace projektu: zahájení září 2014 – ukončení červenec 2015

11. Výběrové řízení realizovaná v projektu:

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/51.0018

Název projektu:

Dotkněme se budoucnosti

Název veřejné zakázky:

Dodávka mobilních (dotykových) zařízení

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Mobilní dotyková zařízení

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

4. 12. 2014

Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma:

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav (příspěvková organizace)

Veškeré informace k výběrovému řízení naleznete na tomto odkazu: http://websidepbtridy.wz.cz/vr/


Výsledek VŘ (*.pdf)
                                                                                                                             Smlouva s dodavatelem (*.pdf) 

Kontakt:

Koordinátor projektu Mgr. Petr Bárta –
barta@pekargmb.cz  (tel. +420 326 375 964)

 

WWW stránky projektu:

http://budoucnost.tev.cz

 
b_logo.jpg, 33kB