Máte vypnutý JavaScript. Stránka se nemusí zobrazovat správne.


logo.gif, 20kB

PROJEKT „UČITEL ONLINE “

PROJEKT „UČITEL ONLINE “ Reg. č. CZ.1.07/1.1.06/02.0092
Web projektu: http://www.pekarjeucitelonline.cz

Projekt je spolufinancován z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

ŽADATEL: GYMNÁZIUM DR. JOSEFA PEKAŘE MLADÁ BOLESLAV
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání


Stručný popis projektu
Cíl projektu:
Rozšířit interaktivní způsob výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií mezi pedagogy a žáky škol zapojených do tohoto projektu a sekundárně také mezi ostatní obdobně zaměřené školy Středočeského kraje. Zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů a jimi připravených výukových materiálů, důraz je kladen na využití volně dostupných zdrojů na internetu (výukové materiály pro interaktivní tabule i klasickou prezentační techniku, flashové aplikace a další výukové programy). Vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů jak pro okamžité použití při výuce bez úprav, tak i pro jejich úpravu a následné použití dle konkrétních potřeb pedagoga a školního ŠVP. Navázat přímou aktivní spolupráci a partnerství mezi pedagogy zúčastněných škol – vznik pedagogických sítí. Radikálním způsobem zvýšit kvalitu celého výukového procesu, učinit výuku pro žáka více atraktivní, zajímavou, umožnit maximální zapojení žáků do výuky.

Účastníci projektu:
Žadatelem je Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav, celkem je do projektu zapojeno 60 pedagogů z 5 gymnázií z celého Středočeského kraje.

Cílová skupina:
Primárně všichni pedagogové (celkem 217) a žáci (celkem 2506) zúčastněných škol, sekundárně pedagogové i žáci všech gymnázií Středočeského kraje

Doba trvání projektu: 30 měsíců. 1. 1. 2010 – 30. 6. 2012
Celkové náklady projektu: 7.433.416,00 Kč

Výstupy z projektu:
A – pedagogové, kteří aktivně používají k výuce moderní interaktivní metody a pomůcky
Ucelený systém školících aktivit. Uživatelská školení, metodické semináře ve skupinách škol – ovládání techniky, tvorba výukových materiálů, využití internetu, aplikace v praxi.

B – zpracované výukové materiály (přípravy) použitelné v praktické výuce
Každý pedagog 20 výukových hodin v rozsahu 5-10 stránek předváděcího sešitu interaktivního výukového SW, Umístěny na internetové stránky projektu – volně přístupné komukoliv.

C – zpracované metodické materiály a návody pro interaktivní výuku v konkrétních vyučovaných předmětech
Ucelený metodický materiál pro konkrétní vyučovaný předmět v rozsahu cca 20 - 25 stran formátu A4 + vzorové příklady dobré praxe. Umístěn volně na internetu jako vzor a návod, jak úspěšně a efektivně zavést interaktivní výukové metody do běžného života školy.

D – materiálně-technické vybavení zúčastněných škol
V rámci projektu bude dodáno vybavení celkem pro 20 učeben pro interaktivní výuku. Vybavením učebny se rozumí interaktivní tabule, multilicenční výukový software, specializované výukové SW a databáze, ozvučení, kabeláž, montážní práce. Předmětem dodávky nebude výpočetní technika, nábytek apod., dále pak část dataprojektorů, pro realizaci projektu bude využito techniky, kterou již školy vlastní.

Celkové shrnutí přínosu projektu pro jednotlivé účastníky:
A - Radikální zlepšení celkové úrovně školy
Vyšší kvalita celého vzdělávacího procesu, vyšší zájem a aktivita žáků při výuce, navázání či prohloubení dosavadní spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými školami v rámci sítí a to jak horizontálně (střední školy mezi sebou) tak vertikálně (návaznost ŠVP a pojetí výuky obecně mezi základními a středními školami).

B - Nová úroveň výuky a kvalifikace pedagogického sboru školy
Změna způsobu výuky směrem k moderním interaktivním výukovým metodám (které ovšem nejsou samospasitelné a nemohou a neměly by být jedinou možnou cestou v dalším rozvoji školy) a používání prostředků ICT v běžném životě školy, přičemž je zajištěno odpovídající proškolení všech zapojených pedagogů. Rozsah a množství v rámci těchto projektů zpracovaných výukových a metodických materiálů umožní tuto moderní techniku používat široké pedagogické obci, běžný pedagog nebude nucen vymýšlet a realizovat své přípravy od nuly, ale využije již zpracovaných materiálů, provede jejich úpravu dle svého stylu výuky a příslušného ŠVP a může je ve velice krátké době nasadit v praxi.

C - Materiálně technické zabezpečení školy
Rozšíření a modernizace vybavení školy v míře nezbytně nutné pro realizaci projektu.

Kontakt: Manažér projektu Mgr. Petr Bárta – barta@pekargmb.cz (tel. +420 326 375 964)